งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ระบบรายงานแบบรายงานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการปฐมภูมิประจำปีงบประมาณ 2562 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hmfau6XwviYcf-n9QK9OT-jT1KlcV2rRaG727VktP6A/edit?usp=sharing