ระบบรายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.รพ.สต.ประเมินตนเองงานงานอาชีวอนามัย 11ข้อ และ 25 ข้อ

https://sites.google.com/view/envoccubon

2. ระบบบันทึกข้อมูลพื้นฐาน จัดการขยะ