ระบบติดตามประเมินผล PA 1

งานพัฒนาคุณภาพสถานบริการ

1. พชอ.

2.PCC

3.รพ.สต.ติดดาว

4.PMQA

งานพัฒนาคุณภาพบริการ

5. การป้องกันควบคุมวัณโรค (TB) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u0gbb6Hryd6ZEfNcF1ZPaE9ptTA2xh2CcXl02J4uFvo/edit?usp=sharing

6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (RDU)

7. ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กพัฒนาการสมวัย (Mother & Chill Health)

8. ยาเสพติด