ระบบรับส่งหนังสือและรายงานออนไลน์

ระบบรับส่งหนังสือ อิเลคโทรนิค สสอ.คำเขื่อนแก้ว http://203.157.181.6/ebook_3504/datatransfer_1.php

ระบบรับส่งหนังสือ อิเลคโทรนิค สสจ.ยโสธร http://203.157.181.6/datatransfer62/datatransfer_1.php

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เนต(GIS health) http://gishealth.moph.go.th/healthmap/gmap.php