สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

วิสัยทัศน์ :

เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ ที่มีเอกภาพและคุณภาพเพื่อประชาชน

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ที่อยู่ สสอ.คำเขื่อนแก้ว

แบบฟอร์ม จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ https://drive.google.com/file/d/1pLhJ__95YMV-lWX6EIAIuDOnaNOGz_ap/view